Hetman "Eko-Manager"

To samodzielne narzędzie umożliwiające dokumentowanie zdarzeń w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadu.

Elementy automatyki przemysłowej integrują system z parkiem maszynowym zakładu eliminując ręczne operacje ewidencyjne.

Wchodzi w skład Platformy Hetman, jest to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie prowadzić gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie, to także nowa jakość pracy wynikowej nad zgromadzonymi informacjami.
25

Lat doświadczenia

31

Funkcjonalności

181

Aktywnych licencji

Integracja z BDO

Baza Danych Odpadowych
(BDO)

Hetman Eko-Manager jest w pełni zintegrowany z BDO

Automatyzacja procesów BDO pozwala na:

 • Eliminowanie błędów związanych z prowadzeniem Kart Przekazania Odpadów (KPO),
 • Przyspieszenie procesu związanego z dostarczeniem i obsługą przekazania odpadów do instytucji przetwarzających,
 • Likwidacje dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem nowych pracowników.

Od 1 stycznia 2020 roku istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w elektronicznym systemie BDO. Hetman Eko-Manager jest w pełni zintegrowany z BDO, co nie tylko usprawnia sam proces elektronicznej ewidencji odpadów ale dostarcza również szereg nowatorskich rozwiązań.

Moduły Eko-Manager

Dowiedz się z czego został zbudowany nasz system

Podstawowy

Moduł Podstawowy pozwala na kompleksowe prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją przepływu strumienia odpadów w przedsiębiorstwie

Prowadzenie kartotek:


 • Kontrahentów
 • Pojazdów obcych i własnych
 • Metod odzysku i unieszkodliwiania
 • Kodów odpadów
 • Instalacji przetwarzających

Generowanie raportów i zestawień:

 • Z zakresu korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat
 • Limitów przyjęcia z przypisaniem lokalizacji
 • Tabeli opłat z tytułu składowania odpadów
 • Przyjęcie odpadów zgodnych z limitami
 • Limitów dostarczonych nieodpłatnie odpadów przez mieszkańców

Tworzenie i obsługa:


 • Kart Przekazania Odpadów (KPO)
 • Karty Ewidencyjnej Odpadów (KEO)
 • Przyjęcia z przypisaniem lokalizacji/przeznaczenia odpadów

Integracja z Bazą Danych Odpadowych (BDO), w tym:

 • Tworzenie KPO w BDO, obsługa procesu wydania odpadów
 • Zmiana statusu KPO w BDO
 • Korekty ilości i kodów przyjmowanych odpadów
 • Obsługa skorygowanych KPO

Obsługa punktu
wagowego

Moduł Obsługi Punktu Wagowego jest odpowiedzialny za przyjęcie i wydanie odpadów, jak również realizacje i obsługę procesów pomocniczych

Funkcjonalności:

 • Wielofunkcyjny panel dotykowy stanowiska wagowego

 • Generowanie KPO Przyjęcia i Wydania na podstawie kwitów wagowych
 • Wyszukiwanie i zmiana statusów KPO/KPOK w bazie BDO
 • Odczyt kodu QR z potwierdzenia KPO z BDO lub mobilnej karty BDO
 • Praca wagi w trybie w pełni automatycznym - obsługa bez udziału operatora wagi
 • Praca w trybie manualnym (użytkownik wykonuje czynności ważenia);
 • Możliwość ewidencji ręcznej w przypadku awarii urządzeń wagowych
 • Rozszerzona kartoteka odpadowa

Ewidencja pracy

Moduł udostępnia narzędzia programowe i bazodanowe wspomagające ewidencję pracy instalacji

Kontrola pracy komory sortującej - rozliczanie efektywności pracowników:

 • Możliwość współpracy z kartoteką personalną systemu nadrzędnego (Platforma Hetman)
 • Tworzenie brygad produkcyjnych
 • Przypisanie identyfikatorów personalnych pracownikom
 • Współpraca modułu z zestawem czytników RFID
 • Raporty rozliczenia czasu pracy i wydajności brygad

Funkcjonalności:


 • Prowadzenie rejestru instalacji przetwarzających

 • Generowanie i obsługa Kart Przetworzenia Odpadów, umożliwiające pełną ewidencję obrotu odpadami (kontrolę strumienia odpadów dzięki mechanizmom Traceability).
 • Mobilna ewidencja obrotu odpadami
 • Generowanie kwitów wagowych
 • Komunikacja z urządzeniami pomiarowymi instalacji przetwarzających

Fakturujący

Moduł Fakturujący generuje faktury VAT za należne opłaty i udostępnia niezbędną w tym zakresie sprawozdawczość

Funkcjonalności:

 • Generowanie faktur za przyjęcie i wydanie, oraz za usługi ważenia
 • Prowadzenie cenników opłat za odbiór odpadów i opłat środowiskowych
 • Generowanie JPK_FA
 • Generowanie paragonów na drukarce fiskalnej
 • Obsługa i wydruk faktur sprzedaży

 • Raporty sprzedaży

 • Przypisanie i wydruk rejestrów VAT
 • Interfejs eksportu faktur do systemu finansowo-księgowego

Obsługa PSZOK

Moduł PSZOK usprawni prace punktu, zapewni pełną i sprawną ewidencję zdarzeń oraz obsługę mieszkańców

Funkcjonalności:

 • Przyjęcie odpadów segregowanych od osób fizycznych - ewidencja nieruchomości
 • Wydanie odpadów z PSZOK do unieszkodliwiania
 • Obsługa kwitów ważenia na wadze PSZOK
 • Współpraca z jedną wagą elektroniczną

 • Kontrola limitów dla osób fizycznych/posesji
 • Generowanie faktur i paragonów w przypadku korzystania z modułu fakturującego

Obsługa punktu
przeładunkowego

Moduł Obsługi Punktu Przeładunkowego usprawnia pracę punktów przeładunkowych poprzez redukcję czasu pracy i redukcję błędów, zaś gromadzenie danych w trybie online zagwarantuje rzetelną sprawozdawczość

Funkcjonalności:

 • Dotykowy panel obsługi punktu przeładunkowego
 • Przyjęcie odpadów - współpraca z BDO (potwierdzenie przyjęcia)
 • Wydanie odpadów z punktu przeładunkowego
 • Generowanie Karty Przekazania Odpadów na potrzeby transportu odpadów
 • Eksport karty do BDO
 • Ustawienie statusów kart w BDO

 • Obsługa wagi samochodowej w punkcie przeładunkowym
 • Tworzenie i emisja kwitów ważenia

Zbieranie odpadów

Moduł Zbierania Odpadów zapewnia wsparcie obsługi procesu prowadzenia zbiórki odpadów własną flotą transportową

Funkcjonalności:

 • Prowadzenie kartoteki pojazdów własnych

 • Generowanie Kart Przekazania Odpadów KPO i Kart Przekazania Odpadów Komunalnych KPOK i ich eksport do bazy BDO
 • Zarządzanie kartami w BDO – transportujący
 • Pobranie i wydawanie kierowcom pojazdów potwierdzenia wraz z wydrukiem zawierającym kod QR
 • Przypisanie kart identyfikacyjnych RFID do pojazdów

Magazynowy

Moduł Magazynowy pozwala na rozszerzenie funkcjonalności i ścisłą ewidencję magazynową dla kodów odpadów mierzalnych w innych jednostkach.

Funkcjonalności:

 • Generowanie dokumentów magazynowych na podstawie kwitów ważenia wyodrębnionych surowców wtórnych
 • Ewidencja magazynowa w równoległych (innych niż kg) jednostkach miary
 • Znakowanie bel surowców wtórnych numerem partii i kodami kreskowymi
 • Obsługa dokumentów magazynowych PW, MM i WZ – powiązanie z kwitami ważenia

 • Raporty obrotów magazynowych

 • Rozliczenie ubytków wagowych na podstawie powiązania KPO i dokumentów magazynowych
 • Automatyzacja rejestracji obrotu odpadów przy wykorzystaniu kodów kreskowych

Obsługa składowiska odpadów

Moduł Obsługi Składowiska Odpadów wspiera działania polegajace na ewidencji, kontroli ilości i jakości składowanych odpadów oraz generuje niezbędną dokumentację dla tych procesów.

Funkcjonalności:

 • Ewidencja i obsługa miejsc składowania odpadów

 • Klasyfikacja miejsc składowania odpadów wg ich przeznaczenia i rodzaju
 • Kontrola limitów dla miejsc składowania, podział na okresy czasu i metody unieszkodliwiania dla poszczególnych kodów odpadów
 • Kontrola ilości i przyrostu ilości odpadów na składowisku
 • Kontrola poziomu wykorzystania składowiska dla wybranych lokalizacji
 • Tworzenie Kart Przetworzenia Odpadów dla odpadów wydobytych ze składowiska
 • Tworzenie i wydruk Kart Przekazania Odpadów przy przekazaniu odpadów na inne składowisko lub do zakładów unieszkodliwiania
 • Kontrola czasu składowania odpadów w miejscach do tego przeznaczonych

Rozszerzenia

Rozszerzenia dodatkowe

  Mobilny klasyfikator

 • Pozwala na klasyfikację przywożonych odpadów za pośrednictwem urządzenia mobilnego oraz na zmianę kodu odpadu w BDO w czasie rzeczywistym

  Mobilna karta BDO

 • Aplikacja mobilna, która udostępnia kierowcom pojazdów informacje o obsługiwanych Kartach Przekazania Odpadu pobranych z bazy BDO, udostępniając tym samym kod QR potwierdzenia karty

  Ewidencja emisji gazów i pyłów

 • Hetman Eko-Manager usprawnia proces systematycznego gromadzenia danych o emisji gazów i pyłów do środowiska a automatyczne naliczanie opłat z tytułu emisji gazów i pyłów do środowiska pozwoli uniknąć błędów i zaoszczędzić czas

  Obsługa umów z Kontrahentami

 • Hetman Eko-Manager udostępnia rejestr umów z Kontrahentami pozwalając na rejestrację ustaleń umownych, a w konsekwencji ich weryfikację w trakcie realizacji umowy

Rozszerzenia dodatkowe

  Analiza danych o przepływie odpadów OLAP (Online Analytical Processing)

 • Funkcjonalność analiz wielowymiarowych OLAP daje możliwość szerokiej analizy i zestawień w różnorodnych układach danych zgromadzonych w bazie danych w postaci dokumentów źródłowych. Opcja umożliwia analizy ilościowe i wartościowe zgromadzonych informacji.

  Analiza powiazań dokumentów obrotu odpadami

 • Narzędzie analityczne pozwalające na śledzenie przepływu odpadów i analizie powiazań pod względem rożnych kryteriów: kart przekazania, ważeń, Kontrahentów faktur oraz innych dokumentów

  Współpraca z GPS XTRACK

 • Integracja z systemem XTRACK umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym informacji o pojeździe, trasie i obszarze, z którego zebrane zostały przywiezione odpady

  EkoBOOT.BDO- Przyjęcie odpadów po korekcie

 • Robot programowy komunikuje się z bazą BDO, wyszukuje karty (KPO) skorygowane przez podmioty wytwarzające i automatycznie dokonuje przyjęcia odpadów.

Przedsiębiorstwa wspierane przez Eko-Manager

...
...
...
...
...
...